• info@balcovafiziktedavi.com
  • +90 232 277-1818

Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ömür Özel Poliklinik Sağlık Hizmetleri Ve Tedavi Malzemeleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’nde, Ömür Özel Poliklinik Sağlık Hizmetleri Ve Tedavi Malzemeleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) bünyesinde kamera izleme sistemine ilişkin detaylar verilmekte ve kişisel verilerin, gizliliğin, temel hakların ve izleme alanlarında bulunanların meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

  1. Kamera İzleme Faaliyetinin Yürütüldüğü Alanlar

Kamera izleme faaliyeti, güvenliğin temini amacıyla iş yerimize ait bina ve eklentilerinde uygulanmaktadır. Güvenlik kameraları, şirketimizde güvenliğin sağlanması için gereklidir ve bu amaç ile sınırlıdır.

Bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir ve görüntüler Şirketimiz bünyesinde bulunan kayıt cihazları vasıtasıyla dijital ortamlarda muhafaza edilmektedir.

Kameralar iç alan ve dış alan kameraları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İç alan kameraları; lavabolar, odalar, soyunma alanları hariç olmak üzere, hasta kabul birimi, rehabilitasyon yapılan alan ve odaları ilgili kişileri doğrudan kayıt altına almayacak açı ile açı ile konumlandırılmıştır.  Dış alan kameraları ise; iş yerimizin giriş alanını görüntülemek amacıyla ilgili kişileri doğrudan kayıt altına almayacak açı ile açı ile konumlandırılmıştır.

Kameraların yerleri, izleme faaliyetinin minimum düzeyde ve izleme amacıyla sınırlı bir biçimde sürdürülebilmesi için özenle belirlenmiştir.

  1. Kamera İzleme Faaliyetinin Amacı

Kamera izleme sistemi, iç mekan güvenliği, faaliyetlerin hukuka uygun yürütülmesi ve iş sağlığı ve güvenliği önlemi olarak faydalanılması amacı ile işlenmektedir.

  1. Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması” hukuki sebebine dayanarak kamere kayıt cihazları vasıtasıyla dijital ortamlarda otomatik yolla işlenmektedir.

  1. Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Veriye Kimlerin Erişebildiği ve Bu Verilerin Kimlere Aktarıldığı

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kamera kayıtlarına yalnızca bilgi işlem birimi tarafından işlenmektedir.

Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel veriler, mevzuatın öngördüğü hallerde, idarenin veya mahkemenin talebi ile hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, veri sorumlusunun yasal yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuk  müşaviri ile paylaşılmaktadır.

Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.   

  1. Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları şirketimiz tarafından tutulan kayıtların önemine ve kayıt cihazlarının teknik kapasitesine göre değişiklik göstermekle birlikte kayıtların saklandığı süre ortalama 15 gündür.

  1. Güvenlik Kameraları ile İzlenen Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, www.balcovafiziktedavi.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi KVKK 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

Veri Sorumlusu Bilgileri

Veri Sorumlusu: Ömür Özel Poliklinik Sağlık Hizmetleri Ve Tedavi Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirket

    Mersis No: 0655015770000018

    Vergi No: 6550157700

     Adresi: Mithatpaşa Caddesı No:291(305) Balçova/İzmir

     Tel: 0232 277 18 18

     E-posta Adresi: info@balcovafiziktedavi.com

Whatapp
Merhaba, size yardımcı olabilir miyim?